UTCの0時を日本の時間に変換すると朝の九時(UTC + 9時間)。 UTC Wednesday, 24 March 2010, 00:00:00 ↓↓↓↓↓↓ Kyoto (Japan) Wednesday, 24 March 2010, 09:00:00 UTC+9 hours